Romigsc elearning course MK

RoMigSc – Inclusion of Roma and Migrants in Schools (Македонски)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Вклучување на Ромите и мигрантите во училишта: обуки, отвворени дискусии, и младински волонтерски активности (RoMigSc)

Образованието е клучно за успешна интеграција. Иако разновидноста е можност да се направат школите повеќе инклузивни, креативни и отворени, нееднаквоста во образованието е највисока кај децата Роми и мигранти. Мигрантите и Ромите честопати се соочуваат со дискриминација и ксенофобија. На пример, образовните постигнувања на овие групи се генерално на незадоволително ниво, тие почесто се откажуваат од задолжителното образование, што доведува до повисоки ризици од социјална маргинализација, на неуспех на интеграција и, во крајна линија, на сиромаштијата, што има долгорочните негативни ефекти врз општествениот развој и економскиот раст на земјата. Основната цел на овој проект е да се поддржи подобра интеграција на децата Роми и мигранти во образованието преку различни активности.


За е-платформата

Elearningproject.eu
Scroll to Top